เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
 
เทศบัญญัติ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.2560
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.2560
 
เทศบัญญัติ การขุดดิน ถมดินและการขนย้ายดิิน พ.ศ. 2552
 
เทศบัญญัติ กิจการตลาด พ.ศ. 2552
 
เทศบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552
 
เทศบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552
 
เทศบัญญัติ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552
 
เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติ การกำหนดเกณฑ์ลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2552