ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา  
   
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา
   
  ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา
คู่มือศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา