ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลว.14/02/61  
     
  ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ประจำปี 2561 เพิ่มเติม  
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ประจำปี 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลว. 15 พ.ย. 60
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (นม)โรงเรียน
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธัวาคม 2559
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพศจิกายน 2559
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด ประจำปี 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มติม)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559