1 2    
 
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ประจำปี 2560
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี60
 
ประกาศการแก้ปัญหาโรงน้ำยางพาราส่งกลิ่นเหม็นของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา
ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
ประกาศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
ประกาศรายงานการประชุมเวทีประชาคม โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
 
ประกาศผลการทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560
 
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 2560
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 2559
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายพระยา ประจำปี 2559
 
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ประจำปี 2559
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 2559
ประกาศผลการทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2559
 
ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2559
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 2559
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 2 พ.ค. 59 เวลา 09.30
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 1 พ.ค. 59 - 30 พ.ค. 59 เวลา 09.30
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ และขอรับเงินเบี้ยคนพิการ