หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กนักเรียน
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างโยธา
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางเจ้าหน้าที่ดูแลธนาคารสุขภาพ
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าบ่อขยะ
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมางานป้องกัน
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมางานพัฒนาชุมชน
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
     
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
     
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการ(Universal Design)
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ร.ร.อนุบาล
     
ประมาณราคา ปร.4 โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ร.ร.อนุบาล
     
ประมาณราคา ปร.5 โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ร.ร.อนุบาล
     
ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณมี่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
     
ประกาศการจ้างออกแบบโครงการ (Universal Design) ครั้งที่ 3
     
เอกสารการจ้างออกแบบโดยวิถีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
     
เอกสารแนบท้ายประกาศโครงการ (Universal Design) ครั้งที่ 3
     
ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณมี่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
     
ประกาศการจ้างออกแบบโครงการ (Universal Design) ครั้งที่ 2
     
เอกสารการจ้างออกแบบโดยวิถีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
     
เอกสารแนบท้ายประกาศโครงการ (Universal Design) ครั้งที่ 2
     
ประกาศการจ้างออกแบบโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน
     
ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณมี่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
     
ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสวนน้ำ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา
     
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองและยื่นซองโครงการปรับปรุงสวนน้ำ
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงสวนน้ำบริเวณสวนสาธารณะเทศบาล
     
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงสวนน้ำบริเวณสวนสาธารณะ
     
ประมาณราคา ปร.4 โครงการปรับปรุงสวนน้ำบริเวณสวนสาธารณะเทศบาล
     
ประมาณราคา ปร.5 โครงการปรับปรุงสวนน้ำบริเวณสวนสาธารณะเทศบาล