หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)    
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยหนองใหญ่ ด้วย E-bidding

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยหนองใหญ่

 
ประกาศประมาณราคา ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยหนองใหญ์
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลังเทศบาล
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลฯ
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึก งานสถานธนานุบาล
 
ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึก งานสถานธนานุบาล
ประกาศเปิดเผยราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สถานธนานุบาล
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โปรแกรมสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสุวรรณโชติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยโพธิ์งาม
 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.โพธิ์งาม - หนองทุ่ง E-bidding
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.สุวรรณโชติ E-bidding
 
ประกาศราคากลาง/ปร.4/ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน ซ.สุวรรณโชติ
 
ประกาศราคากลาง/ปร.4/ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน ซ.โพธิ์งาม
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.โพธิ์งาม
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.สุวรรณโชติ
 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์งาม
 
ตารางแสดงงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์งาม
 
ประมาณราคา ปร.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์งาม
 
ประมาณราคา ปร.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์งาม
 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุวรรณโชติ
ตารางแสดงงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.สุวรรณโชติ
 
ประมาณราคา ปร.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุวรรณโชติ
ประมาณราคา ปร.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุวรรณโชติ
 
ประกาศเปิดเผยราคาสำหรับการซ่อมรถบรรทุกน้ำ
 
ประกาศเปิดเผยราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน