ข่าวสมัครงาน...
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
  วันน้ำของโลก  
วันกองทัพอากาศ
วันสตรีสากล
วันกองทัพไทย
ระเบียบงานสารบรรณ 2526
มาตรฐานครุภัณฑ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ประชาคมอาเซียน
 
       
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ประจำปี 2560
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี60
ประกาศการแก้ปัญหาโรงน้ำยางพาราส่งกลิ่นเหม็นของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา
   
       
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กนักเรียน
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
 
     
     
       
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
   
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
     
     
     
     
     
 
ส่วนราชการ...
 
สำนักปลัดเทศบาล
   
กองคลัง
 
กองช่าง
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    - งานบริหารงานทั่วไป    - งานธุรการ
    - งานการเจ้าหน้าที่        - งานวิเคราะห์ฯ
    - งานนิติการ                 - งานป้องกันฯ
-ฝ่ายทะเบียนและบัตร
    - งานทะเบียนราษฎร์
-ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
   - งานสวัสดกิารสังคม

 
-ฝ่ายบริหารงานคลัง
    - งานการเงินและบัญชี
    - งานผลประโยชน์ี
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน
    - งานแผนที่ภาษีฯ
  - งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค

- งานธุรการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสุขาภิบาลฯ
 
กองการศึกษา
ลิงค์สำหรับการศึกษา
วิสาหกิจชุมชน
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัสดุ

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (บ้านหน้าอำเภอ)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (บ้านหาดถั่ว)

  - โรงงานหผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำ    
                           
   

สถานี...ปลายพระยา
สาร...ปลายพระยา
กระบอกเสียง...ปลายพระยา
สื่อ...อื่นๆ
 

 
   
       
   
คลิกเข้าไปอ่านประกาศ....
 
อยู่ในช่วงปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 01/10/52