การจัดองค์ความรู้ในองค์กร    
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
 
แบบใบลาพักผ่อน 
 
แบบใบลากิจ 
 
แบบใบขอยกเลิกวันลา 
 
แบบบันทึกการมอบหมายงาน 
 
การน้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
แนวทางการบริหารของเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา การน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในหน่วยงาน 
บทบรรยาย การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒
 
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
กรอบแนวคิดการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยา
 
บรรยายสรุปเศรษฐกิจพอเพียง
 
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชน