แผ่นพับยาเสพติด 8 ตอน รั้วโรงเรียน  
     
แผ่นพับยาเสพติด 8 ตอน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
แผ่นพับรู้ทันยาเสพติด
 
วารสาร "องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การป้องกันการทุจริต"
คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ
คู่มือการเพาะเลี้ยงด้วงสาคู และการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
แผ่นพับการเพาะถั่วงอกแบบตัดราก
แผ่นพับการทำปราดุกร้า
แผ่นพับการทำข้าวเกรียบจิ้งหรีด
แผ่นพับการทำข้าวเกรียบด้วง
แผ่นพับงานป้องกันภัย
แผ่นพับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยา
รายงานกิจการประจำปี 2558
รายงานกิจการประจำปี 2557
รายงานกิจการประจำปี 2556
รายงานกิจการประจำปี 2555